Cách post link và photo lên wall của user đã sử dụng apps của mình trên facebook

9:01:00 PM 9:01:00 PMCách post link và photo lên wall của user trên facebook

Một trong những action quan trọng để app của bạn tương tác với user đó là cho phép post nội dung từ app của bạn lên trên wall của user. Nội dung của bạn có thể là text thông thường hoặc photo kèm theo link và nội dung mô tả. Đối với nội dung mô tả bạn không thể sử dụng thẻ img để chèn ảnh vào phần mô tả (description hoặc message) phần này mình sẽ đề cập chi tiết hơn trong các bài viết sau.

Các bạn lưu ý nếu đã sử dụng phần message thì sẽ không sử dụng được phần name của photo khi khai báo trong api.
Việc post photo lên wall của user có 2 cách đó là dùng file ảnh có sẵn trên host của bạn hoặc cho phép upload file ảnh và post lên wall. Tại bài viết này mình chỉ hướng dẫn các bạn sử dụng file ảnh có sẵn trên host của các bạn.
Cách post link lên wall của user hiện đang truy cập app trên facebook
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
require_once('facebook.php');
$config = array(
  'appId' => 'YOUR_APP_ID',//thay thế bằng app id của bạn
  'secret' => 'YOUR_APP_SECRET',//thay thế bằng app secret của bạn
);
$facebook = new Facebook($config);
$user_id = $facebook->getUser();
  if($user_id) {
    try {
      $ret_obj = $facebook->api('/me/feed', 'POST',
                                  array(
                                    'link' => 'www.thegioimanguon.com',
                                    'message' => 'Posting with the PHP SDK! on http://thegioimanguon.com'
                               ));
      echo '<pre>Post ID: ' . $ret_obj['id'] . '</pre>';
    } catch(FacebookApiException $e) {
      $login_url = $facebook->getLoginUrl( array(
                     'scope' => 'publish_stream'
                     ));
      echo 'Please <a href="' . $login_url . '">login.</a>';
      error_log($e->getType());
      error_log($e->getMessage());
    }  
    echo '<br /><a href="' . $facebook->getLogoutUrl() . '">logout</a>';
  } else {
    $login_url = $facebook->getLoginUrl( array( 'scope' => 'publish_stream' ) );
    echo 'Please <a href="' . $login_url . '">login.</a>';
  }
Cách post photo lên wall của user hiện đang truy cập app trên facebook
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
require_once('facebook.php');
$config = array(
  'appId' => 'YOUR_APP_ID',//thay thế bằng app id của bạn
  'secret' => 'YOUR_APP_SECRET',//thay thế bằng app secret của bạn
  'fileUpload' => true,
);
$facebook = new Facebook($config);
$user_id = $facebook->getUser();
$photo = './mypic.png'; // đường dẫn vật lý trên host của bạn
$message = 'Photo upload via the PHP SDK! on http://thegioimanguon.com';
  if($user_id) {
    try {
      $ret_obj = $facebook->api('/me/photos', 'POST', array(
                                       'source' => '@' . $photo,
                                       'message' => $message,
                                       )
                                    );
      echo '<pre>Photo ID: ' . $ret_obj['id'] . '</pre>';
    } catch(FacebookApiException $e) {
      $login_url = $facebook->getLoginUrl( array(
                     'scope' => 'photo_upload'
                     ));
      echo 'Please <a href="' . $login_url . '">login.</a>';
      error_log($e->getType());
      error_log($e->getMessage());
    }  
    echo '<br /><a href="' . $facebook->getLogoutUrl() . '">logout</a>';
  } else {
    $login_url = $facebook->getLoginUrl( array( 'scope' => 'photo_upload') );
    echo 'Please <a href="' . $login_url . '">login.</a>';
  }
Trong các bài viết trước các bạn đã biết cách tạo app và thiết lập các thông số cơ bản để có thể truy cập app một cách bình thường. Facebook cung cấp sẵn cho các developer sử dụng chức năng role có thể tạo ra các test user để test app mà không ảnh hưởng đến tài khoản chính của bạn. Các bạn nên sử dụng chức năng này thay vì dùng account chính của mình để test.
Chúc các bạn tạo được các app theo ý của mình :63:
Mọi người test thử nha http://toiyeufacebook.com/fbapp/ :133:

 Cách post link và photo lên wall của user đã sử dụng apps của mình trên facebook,apps facebook,cách tạo apps facebook,cách tạo apps facebook để spam,spam facebook,post link facebook,post auto facebook,apps spam, ứng dụng,ứng dụng spam facebook

Cách post link và photo lên wall của user đã sử dụng apps của mình trên facebook,apps facebook,cách tạo apps facebook,cách tạo apps facebook để spam,spam facebook,post link facebook,post auto facebook,apps spam, ứng dụng,ứng dụng spam facebook 

Cách post link và photo lên wall của user đã sử dụng apps của mình trên facebook,apps facebook,cách tạo apps facebook,cách tạo apps facebook để spam,spam facebook,post link facebook,post auto facebook,apps spam, ứng dụng,ứng dụng spam facebook

Cách post link và photo lên wall của user đã sử dụng apps của mình trên facebook,apps facebook,cách tạo apps facebook,cách tạo apps facebook để spam,spam facebook,post link facebook,post auto facebook,apps spam, ứng dụng,ứng dụng spam facebook