Tọa độ nào có trái tim yêu thương

7:00:00 PM 7:00:00 PM

Mình đang chán nhau.

Mình chia tay em nhé.

Uh thì chia tay

Uh thì mọi thứ sẽ trở về như xưa, trở về từ nơi bắt đầu...

Tình yêu và nỗi nhớ sẽ từ từ đi vào quên lãng theo tháng ngày.

Con người có lúc xem ra rất đơn giản với nhiều thứ liên quan đến mình.

Yêu nhau thì đủ mọi lý do nói yêu nhau,
nhưng khi chán nhau muốn chia tay, thì chỉ cần một lý do duy nhất -
không hợp nhau. Và trái tim