Nó và câu chuyện người cha anh hùng

6:03:00 AM 6:03:00 AM

Ngày
còn bé, tôi rất ghét những đứa ăn cắp vặt, những đứa nghèo ăn mặc rách
rưới dơ bẩn, những đứa học dốt mà lại còn lười biếng, suốt ngày đi đánh
lộn. Tôi ghét những loại người đó, thậm chí khi đi ngang qua họ, tôi còn
lườm một cái nguýt dài, cái nguýt của sự coi thường và khinh bỉ. Tôi
khinh họ, chưa bao giờ tôi có ý thương cảm họ, chưa bao giờ tôi nghĩ tôi
sẽ giúp đỡ họ. Rồi chuyện gì