Header Ads

Làm ơn đừng hờ hữngTa với người cứ như thể chẳng có gì là quen biết, chẳng có gì là cái đã
từng xảy ra tồn tại trong khoảng cách ngắn ngủi này. Ta ngang qua nhau,
không nhìn nhau, không cười, như hai người xa lạ chẳng hề quen biết?

Đời sao bấp bênh tới thế. Cuộc sống này của ta người không có quyền
phán xét, bởi cái lẽ đơn giản rằng người đâu phải đang sống cuộc sống
của ta. Cứ là người đi, đừng
Post a Comment
Powered by Blogger.