Header Ads

Gửi một niềm tin

“Trần đời tri kỷ dễ mấy ai

Một thoáng gặp nhau - hiểu - nhớ hoài

Rảo bước đi tìm càng khó kiếm

Thiên lý đường đời gặp một - May!”

(trích trong bài thơ Tri kỷ _ NT Sương Anh)

Ngoài trời dường như đang mưa. Đêm, bàn tay vẫn gõ lạch cạch!

Tôi
thả hồn mình cho những cảm xúc riêng. Nhiều lúc con chữ cứ bật lên từng
dòng nếu không viết cũng thật khó ngủ. Một bức thư sau
Post a Comment
Powered by Blogger.