Diễn giả: Diễn và Giả

8:17:00 AM 8:17:00 AM

Diễn
giả đứng lên, chào mọi người, rồi bằng một giọng nói rành rọt và hấp
dẫn, diễn giả dắt chúng tôi vào cánh cửa dẫn đến một căn phòng tươi
sáng chứa đầy những bí quyết về thành công, chiến thắng, và con đường
để tiếp tục chinh phục những đỉnh cao. Diễn giả nói buổi nói chuyện của
ông rất đắt tiền, vì vậy việc được nghe ông nói miễn phí là một cơ
hội không hề nhỏ. Và diễn giả