Bedtime stories - 4

6:25:00 PM 6:25:00 PM

lẽ hơi sai với kiểu title như này vì chẳng ai kể chuyện trước lúc đi
ngủ lúc 2 giờ sáng cả. Mà kỳ thực cũng không có chuyện gì để kể.

Kể
về nỗi cô đơn? Không. Mình không cô đơn vì mình đã chọn như thế, và
mình thích nữa. Vả lại kể từ khi mọi người thi nhau kể về nỗi cô độc
muộn phiền của bản thân thì nó trở nên thật thị trường, giống như ngày
xưa người ta đua nhau mua