Header Ads

Đào tạo nhân lực y tế dễ dãi: Giá nào phải trả?


Một lần nữa công luận lại lên tiếng về đào tạo nhân lực y tế.
Có lẽ chưa nơi nào trên thế giới việc đào tạo nhân lực ngành y lại kỳ lạ
như ở nước ta: người người đào tạo, nhà nhà đào tạo, gần như không cần
chuẩn mực đầu vào, không cần chất lượng đầu ra.

1. Một bác sĩ chủ nhiệm bộ môn của một trường đại học y khoa ở TP.HCM
có lần than thở với chúng tôi: “Đào tạo nghề y bây giờ không khác
Post a Comment
Powered by Blogger.