Nó, người ta và niềm tin

9:18:00 PM 9:18:00 PM




Ai
cũng bảo nó là kẻ ngu muội, là nô lệ của tình yêu bởi khi yêu, nó cứ
yêu điên cuồng và dường như tin tuyệt đối vào người mình yêu, mọi người
bảo rồi nó sẽ khổ, sẽ đau với kiểu sống như thế, nó nhoẻn miệng cười “Ừ
thì mỗi người một quan niệm sống…”.


biết, có thể niềm tin nó cho đi gần như tuyệt đối nhưng chưa bao giờ nó
đủ để họ có thể tin tưởng, vẫn còn đó bao ngờ