Màu xanh biển sâu

2:53:00 AM 2:53:00 AM


Có thể không phức tạp hóa mọi thứ lên được không? Bởi điều gì cứ lặp đi lặp lại rồi cũng không còn thú vị nữa.Và sẽ gặp lại mùa Thu. Người vẫn không ở đó.

Mọi
điều anh đều hiểu. Không thể né tránh một cuộc gặp gỡ trực tiếp để giải
quyết vấn đề. Chúng ta đều di chuyển rất nhiều, khó ở cùng nhau một nơi
cùng một thời điểm, nhưng không phải không thể không thu xếp được. Anh