Header Ads

Slider - Thủ thuật bài viết Simple Slider dành cho web xem phim Blogger

Thủ thuật blogger này thích hợp với các blog phim, ảnh,...cực kỳ chuyên nghiệp, thiết kế website bạn đẹp hơn rất là nhiều. Thực sự là một thủ thuật blog đáng lưu ý và quan tâm. 


Slider - Thủ thuật bài viết Simple Slider dành cho Web xem phim Blogger
1- Đăng nhập vào blogger / blogspot
2- Chọn Mẫu (Templates)
3- Chọn chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
4- Dán code sau trước thẻ ]]></b:skin> :
/* Slider */
.sompret-wrapper {float:right; position: relative;}
.sompret { overflow: hidden; position: relative; width:300px; height:400px;}
.image_reel { position: absolute; top: 0; left: 0; }
.image_reel img {overflow: hidden;float: left;width:300px; height:auto;}
.paging {background:#878773; border:1px solid #676756;padding: 4px 0 2px; text-align: right;z-index: 100; }
.paging a { text-indent:-9999px; background:url(http://3.bp.blogspot.com/-_RkTTrabRbs/UQWYmksVCYI/AAAAAAAABaU/3vvF1qFSAYI/s1600/slider_item.png) no-repeat center; width:10px; height:10px; display:inline-block;margin:3px; border:none; outline:none; }
.paging a.active { background:url(http://4.bp.blogspot.com/-b9OEmVdL6Q4/URA_BL7OXWI/AAAAAAAAB2k/c9exOQaNu2U/s1600/slider_item_active.png) no-repeat center; border:none; outline:none;}
.paging a:hover {font-weight: bold; border:none; outline:none;}
.crott { width:280px; display: none; position:absolute;bottom: 0; left: 0; z-index: 101; background: url(http://4.bp.blogspot.com/-PpOJ-vHwxvc/T5mGXWpHVCI/AAAAAAAAAqQ/Y1VmLDvoeHI/s1600/uj-opacity-40.png);padding:5px 10px; }
.crott a{color: #fff;font: 16px Oswald }
.crott p{color: #fff;font: 12px Arial;}
5- Dán code bên dưới trước thẻ </head>
<script src='http://code.jquery.com/jquery-1.8.3.js' type='text/javascript'/>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
jQuery(document).ready(function() {

//Set Default State of each portfolio piece
$(".paging").show();
$(".paging a:first").addClass("active");

//Get size of images, how many there are, then determin the size of the image reel.
var imageWidth = $(".sompret").width();
var imageSum = $(".image_reel img").size();
var imageReelWidth = imageWidth * imageSum;

//Adjust the image reel to its new size
$(".image_reel").css({'width' : imageReelWidth});

//Paging + Slider Function
rotate = function(){
  var triggerID = $active.attr("rel") - 1; //Get number of times to slide
  var image_reelPosition = triggerID * imageWidth; //Determines the distance the image reel needs to slide

  $(".paging a").removeClass('active'); //Remove all active class
  $active.addClass('active'); //Add active class (the $active is declared in the rotateSwitch function)
 
$(".crott").stop(true,true).slideUp('slow');

$(".crott").eq( $('.paging a.active').attr("rel") - 1 ).slideDown("slow");

  //Slider Animation
  $(".image_reel").animate({
    left: -image_reelPosition
  }, 500 );


};

//Rotation + Timing Event
rotateSwitch = function(){
$(".crott").eq( $('.paging a.active').attr("rel") - 1 ).slideDown("slow");
  play = setInterval(function(){ //Set timer - this will repeat itself every 3 seconds
    $active = $('.paging a.active').next();
    if ( $active.length === 0) { //If paging reaches the end...
      $active = $('.paging a:first'); //go back to first
    }
    rotate(); //Trigger the paging and slider function
  }, 10000); //Timer speed in milliseconds (3 seconds)

};

rotateSwitch(); //Run function on launch

 //On Click
  $(".paging a").click(function() { 
    $active = $(this); //Activate the clicked paging
    //Reset Timer
    clearInterval(play); //Stop the rotation
    rotate(); //Trigger rotation immediately
    rotateSwitch(); // Resume rotation
    return false; //Prevent browser jump to link anchor
  }); 

});

//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
imgr = new Array();
imgr[0] = "http://2.bp.blogspot.com/-uitX7ROPtTU/Tyv-G4NA_uI/AAAAAAAAFBY/NcWLPVnYEnU/s1600/no+image.jpg";
showRandomImg = true;
aBold = true;
summaryPost1 = 80;
summaryTitle = 20;
numposts1 = 6;

function removeHtmlTag(strx,chop){
  var s = strx.split("<");
  for(var i=0;i<s.length;i++){
    if(s[i].indexOf(">")!=-1){
      s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length);
    }
  }
  s = s.join("");
  s = s.substring(0,chop-1);
  return s;
}

function showrecentposts1(json) {
j = (showRandomImg) ? Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()) : 0;
img = new Array();
  
 for (var i = 0; i < numposts1; i++) {
  var entry = json.feed.entry[i];
  var posttitle = entry.title.$t;
var pcm;
  var posturl;
  if (i == json.feed.entry.length) break;
  for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
   if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
    posturl = entry.link[k].href;
    break;
   }
  }

for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
   if (entry.link[k].rel == 'replies' && entry.link[k].type == 'text/html') {
    pcm = entry.link[k].title.split(" ")[0];
    break;
   }
  }

  if ("content" in entry) {
   var postcontent = entry.content.$t;}
  else
  if ("summary" in entry) {
   var postcontent = entry.summary.$t;}
  else var postcontent = "";
  
  postdate = entry.published.$t;

if(j>imgr.length-1) j=0;
img[i] = imgr[j];

s = postcontent ; a = s.indexOf("<img"); b = s.indexOf("src=\"",a); c = s.indexOf("\"",b+5); d = s.substr(b+5,c-b-5);

if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")) img[i] = d;

//cmtext = (text != 'no') ? '<i><font color="'+acolor+'">('+pcm+' '+text+')</font></i>' : '';


var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];
var month2 = ["January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December"];

var day = postdate.split("-")[2].substring(0,2);
var m = postdate.split("-")[1];
var y = postdate.split("-")[0];

for(var u2=0;u2<month.length;u2++){
if(parseInt(m)==month[u2]) {
m = month2[u2] ; break;
}
}

var daystr = m+ ' ' + day + ' ' + y ;

var trtd = '<div class="crott"><a href="'+posturl+'">'+posttitle+'</a><p>'+removeHtmlTag(postcontent,summaryPost1)+'... </p></div>';
document.write(trtd);  

 j++;
}

}

function showrecentposts2(json) {
j = (showRandomImg) ? Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()) : 0;
img = new Array();
 
 for (var i = 0; i < numposts1 ; i++) {
  var entry = json.feed.entry[i];
  var posttitle = entry.title.$t;
var pcm;
  var posturl;
  if (i == json.feed.entry.length) break;
  for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
   if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
    posturl = entry.link[k].href;
    break;
   }
  }

for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
   if (entry.link[k].rel == 'replies' && entry.link[k].type == 'text/html') {
    pcm = entry.link[k].title.split(" ")[0];
    break;
   }
  }

  if ("content" in entry) {
   var postcontent = entry.content.$t;}
  else
  if ("summary" in entry) {
   var postcontent = entry.summary.$t;}
  else var postcontent = "";
  
  postdate = entry.published.$t;

if(j>imgr.length-1) j=0;
img[i] = imgr[j];

s = postcontent ; a = s.indexOf("<img"); b = s.indexOf("src=\"",a); c = s.indexOf("\"",b+5); d = s.substr(b+5,c-b-5);

if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")) img[i] = d;

//cmtext = (text != 'no') ? '<i><font color="'+acolor+'">('+pcm+' '+text+')</font></i>' : '';


var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];
var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];

var day = postdate.split("-")[2].substring(0,2);
var m = postdate.split("-")[1];
var y = postdate.split("-")[0];

for(var u2=0;u2<month.length;u2++){
if(parseInt(m)==month[u2]) {
m = month2[u2] ; break;
}
}

var daystr = day+ ' ' + m + ' ' + y ;

var trtd = '<a href="'+posturl+'"><img src="'+img[i]+'"/></a>';
document.write(trtd);  

 j++;
}

}
 //]]>
</script>
 • summaryPost1 = 80; Là số ký tự mô tả khi dê chuột vào ảnh hoặc tiêu đề.
 • summaryTitle = 20; Là số ký tự tiêu đề tối đa hiển thị trên slider. bạn nên để vừa phải không nên quá nhiều ký tự sẽ làm sấu slider.
 • numposts1 = 6; là số bài viết hoặc ảnh thumbnail sẽ hiển thị trên slider. bạn không nên cho quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới tốc độ load.
 • Xóa màu xanh nếu đã có jquery
6- Tìm thẻ: 
<div id='main-wrapper'>
- Dán vào trước nó đoạn code bên dưới: 
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div class='sompret-wrapper'>
<div class='sompret'>
<div class='image_reel'>
<script>
document.write(&quot;&lt;script src=\&quot;http://phucnguyenit.blogspot.com/feeds/posts/default?max-results=&quot;+numposts1+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts2\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);
</script></div>
<div class='description'>
<script>  
document.write(&quot;&lt;script src=\&quot;http://phucnguyenit.blogspot.com/feeds/posts/default?max-results=&quot;+numposts1+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts1\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);
</script>
</div>
</div>
<div class='paging'>
<a href='#' rel='1'/>
<a href='#' rel='2'/>
<a href='#' rel='3'/>
<a href='#' rel='4'/>
<a href='#' rel='5'/>
<a href='#' rel='6'/>
</div>
</div>
</b:if>
 • Nếu muốn tiện ích hiện ở cả trang chủ thì hãy xóa bỏ phần màu vàng đi.
 • Phần này mình để lấu tất cả các bài viết thuộc các nhãn khác nhau. nếu muốn hiện theo một nhãn nhất định thì thêm phần  /-/Tên nhãn vào sau default
7- Lưu mẫu lại và xem kết quả.
Post a Comment
Powered by Blogger.