Header Ads

Recent Comments - Thủ thuật tạo bình luận mới nhất không ảnh đại diện Blogger

Thủ thuật blogger bình luận mới nhất này được rất nhiều blog ở nước ngoài sử dụng, để Post các nhận xét mới nhất lên blog của bạn.

Recent Comments - Thủ thuật tạo bình luận mới nhất không ảnh đại diện Blogger

1- Đăng nhập (login) vào Blogger / Blogspot
2- Vào Bố cục (Lay out)
3- Chọn Thêm tiện ích => Tạo  HTML/Javarscipt và dán code bên dưới vào:

<script style="text/javascript" src="http://thietkewebplus.googlecode.com/files/comments-no-avantar.js">
</script>
<script style="text/javascript">
var a_rc=10;
var m_rc=true;
var n_rc=false;
var o_rc=100;
</script>
<script src="http://phucnguyenit.blogspot.com/feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=showrecentcomments"></script>

  • var a_rc=10 : là số comment xuất hiện , trong trường hợp này tôi muốn 10 comments xuất hiện
  • var o_rc=100 : số ký tự hiện ra đại diện cho một comment .
  • thay http://phucnguyenit.blogspot.com/ bằng URL blog của bạn.
Post a Comment
Powered by Blogger.