Comments - Thủ thuật chèn bình luận facebook vào Blogger

8:54:00 AM 8:54:00 AM
Thủ thuật blogger / thủ thuật blogspot giới thiệu thêm cho các bạn một cách đơn giản để thêm khung bình luận của Facebook vào blogger. Với khung commnet facebook này bạn có thể tận dụng được lượng độc giả rất lớn từ hơn 1 tỷ người dùng facebook trên toàn thế giới.

  1. Không cần phải đăng ký và lấy Id trên facebook. Chỉ cần dùng URL blog của bạn..
  2. Khắc phục chỉ hiển thị khi có 1 commnet của blogger với mẫu threadcommnet.
1- Đăng nhập vào blogger / blogspot
2- Chọn mẫu (Templates)
3- Chọn chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
4- Thêm đoạn mã bên dưới vào trước thẻ </body>.
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
5- Tìm một trong các đoạn code như sau: 
- Đoạn 1:
<div class='post-footer'>
- Đoạn 2:
<div class='post-footer-line post-footer-line-1'>
- Đoạn 3:
<div class='post-footer-line post-footer-line-2'>
- Đoạn 4:
<div class='post-footer-line post-footer-line-3'>
Lưu ý: mỗi đoạn cod trên đều có 2 đoạn giống hệt nhau và chỉ có 1 đoạn có tác dụng.
- Dán ngay vào sau một trong các đoạn code cừa tìm được đoạn code sau:
<div class="fb-comments" data-width="470" data-num-posts="10" data-colorscheme="light"></div>
  • Thay http://www.phucnguyenit.blogspot.com/ thành địa chỉ blog của bạn.
  • data-width="470" là chiều rộng của khung nhận xét facebook.
  • data-num-posts="10" Là số comment sẽ hiển thị trên khung nhận xét.
Note: Ngoài ra bạn cũng có thể dán code trên vào tiện ích HTML/Javarscrip ngay dưới bài đăng của bạn.
Và để thêm vào web site bạn dán file script vào giữa 2 thẻ <body>---</body>