Bookmarks Share - Thủ thuật tạo Button chia sẻ Addthis vào Blogger

6:39:00 PM 6:39:00 PM
Nút Share rất hữu ích cho blogspot khi nó tích hợp nhiều trang mạng xã hội với liên kết chia sẻ bài viết góp phần phổ biến blog của bạn ra cộng đồng. Thông thường các blogger thích đặt nút Share ngay dưới tiêu đề bài viết, có thể ở vị trí bên trái hoặc dạt sang bên phải.

Bookmarks Share - Thủ thuật tạo Button chia sẻ Addthis vào Blogger

1-Đăng nhập Blogger / Blogspot

2- vào Mẫu (Templates)

3- Edit HTML (Chỉnh Sửa HTML)

3.1- Đặt dưới tiêu đề
Tìm dòng

<div class='post-header'>

Hoặc dòng:
<div class='post-header-line-1'/>
Và đặt trước nó với đoạn code dưới.

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<!-- AddThis Button BEGIN -->
<div style="float:right" class="addthis_toolbox addthis_default_style">
<a 
href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2267003d6799cf"
 class="addthis_button_compact">Share</a>
<span class="addthis_separator">|</span>
<a class="addthis_button_preferred_1"></a>
<a class="addthis_button_preferred_2"></a>
<a class="addthis_button_preferred_3"></a>
<a class="addthis_button_preferred_4"></a>
</div>
<script type="text/javascript" 
src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#username=xa-4d2267003d6799cf"></script>
<!-- AddThis Button END -->
</b:if>
3.2- chèn cuối bài viết bạn
Tìm dòng
<div class='post-footer-line post-footer-line-1'/>
hoặc
<div class='post-footer-line post-footer-line-2'/>
hoặc
<div class='post-footer-line post-footer-line-3'/>
Và đặt sau nó với đoạn code dưới:
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<!-- AddThis Button BEGIN -->
<div style="float:right" class="addthis_toolbox addthis_default_style">
<a 
href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d2267003d6799cf"
 class="addthis_button_compact">Share</a>
<span class="addthis_separator">|</span>
<a class="addthis_button_preferred_1"></a>
<a class="addthis_button_preferred_2"></a>
<a class="addthis_button_preferred_3"></a>
<a class="addthis_button_preferred_4"></a>
</div>
<script type="text/javascript" 
src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#username=xa-4d2267003d6799cf"></script>
<!-- AddThis Button END -->
</b:if>
  • Nếu muốn nút Share nằm ở bên trái thì đổi float:right thành float:left.
  • Nếu muốn nút Share gọn hơn (chỉ bao gồm nguyên nút share) thì bỏ phần được đánh dấu màu đỏ trong đoạn code nói trên.