Header Ads

Banner Ads - Thủ thuật tạo banner quảng cáo ngẫu nhiên cho Blogger

Đôi khi bạn ghé thăm một website nào đó, có thể bạn sẽ thấy một mẫu quảng cáo sẽ bị thay thế bởi một quảng cáo khác ở cùng một vị trí khi refresh trang, hoặc khi bạn xem một trang mới. Hay nói cách khác, các mẫu quảng cáo đã hiển thị một cách ngẫu nhiên.

Banner Ads - Thủ thuật tạo banner quảng cáo ngẫu nhiên cho Blogger 

banner quảng cáo ngẫu nhiên cho blogspot

Xin lưu ý rằng đây không phải là một mẫu quảng cáo dạng Flash hoặc ảnh động, mà có thể tự động thay đổi do lập trình sẵn.


Hôm nay sẽ hướng dẫn bạn một thủ thuật blogger thiết kế website nho nhỏ, đó là sử dụng vài dòng JavaScript đơn giản để khiến cho các hình ảnh quảng cáo đơn lẻ của bạn hiển thị một cách ngẫu nhiên khi refresh hoặc chuyển trang.

I - Áp dụng với banner quảng cáo file JPG,PNG,GIF...

1- Đăng nhập vào Blogger / Blogspot
2- Vào Bố cục (Layout)
3-Tạo một widget HTML\JavaScript và chèn vào đoạn code bên dưới :

<div align="center">   
<table border="0"  cellpadding="2" cellspacing="6" width="265" bgcolor="#ffffff">    
<tbody><tr>    
<td><center>
<!--  BANNER#1  -->
<script language="JavaScript">   
images = new Array(2);
images[0] = "<a href = 'URL OF ADVERTISER' rel='nofollow' ><img src='URL OF BANNER’S IMAGE-1' border='0' height='125' width='125' alt='AD DESCRIPTION'></a>";
images[1] = "<a href = 'URL OF ADVERTISER' rel='nofollow' ><img src='URL OF BANNER’S IMAGE-2' border='0' height='125' width='125' alt='AD DESCRIPTION'></a>";
index = Math.floor(Math.random() * images.length);   
document.write(images[index]);    
</script>
</center></td>
<td><center>
<!--  BANNER#2  -->
<script language="JavaScript">   
images = new Array(2);
images[0] = "<a href = 'URL OF ADVERTISER' rel='nofollow' ><img src='URL OF BANNER’S IMAGE-1' border='0' height='125' width='125' alt='AD DESCRIPTION'></a>";
images[1] = "<a href = 'URL OF ADVERTISER' rel='nofollow' ><img src='URL OF BANNER’S IMAGE-2' border='0' height='125' width='125' alt='AD DESCRIPTION'></a>";
index = Math.floor(Math.random() * images.length);   
document.write(images[index]);    
</script>
</center></td>   
</tr>    
<tr>
<td><center>
<!--  BANNER#3  -->
<script language="JavaScript">   
images = new Array(2);
images[0] = "<a href = 'URL OF ADVERTISER' rel='nofollow' ><img src='URL OF BANNER’S IMAGE-1' border='0' height='125' width='125' alt='AD DESCRIPTION'></a>";
images[1] = "<a href = 'URL OF ADVERTISER' rel='nofollow' ><img src='URL OF BANNER’S IMAGE-2' border='0' height='125' width='125' alt='AD DESCRIPTION'></a>";
index = Math.floor(Math.random() * images.length);   
document.write(images[index]);    
</script>
</center></td>
<td><center>
<!--  BANNER#4  -->
<script language="JavaScript">   
images = new Array(2);
images[0] = "<a href = 'URL OF ADVERTISER' rel='nofollow' ><img src='URL OF BANNER’S IMAGE-1' border='0' height='125' width='125' alt='AD DESCRIPTION'></a>";
images[1] = "<a href = 'URL OF ADVERTISER' rel='nofollow' ><img src='URL OF BANNER’S IMAGE-2' border='0' height='125' width='125' alt='AD DESCRIPTION'></a>";
index = Math.floor(Math.random() * images.length);   
document.write(images[index]);    
</script>
</td></center>
</tr>
</tbody></table>
<table border="0" bordercolor="#0084ce" cellpadding="2" cellspacing="6" width="265" bgcolor="#ffffff">   
<tbody>    
      <tr>    
       <td><center><a href="http://namkna.blogspot.com/" rel="nofollow"><img width="265" height="37" border="0" alt="Advertise Now!" src="http://3.bp.blogspot.com/-7XKNYmouzQc/T4JFy90vaXI/AAAAAAAABh4/toadlGw7RIs/s1600/ADVERTISE-HERE-namkna-blogspot-com.gif" /></a></center></td>    
      </tr>
    </tbody></table>
</div>
 • width="265" : chiều rộng khung chứa hình ảnh quảng cáo ( sử dụng để tăng\giảm khoảng cách giữa các hình ảnh quảng cáo )
 • height='125' width='125' : chiều rộng và chiều cao của hình ảnh quảng cáo
 • URL OF ADVERTISER : liên kết đến website nhà quảng cáo
 • URL OF BANNER’S IMAGE-1URL OF BANNER’S IMAGE-2 : liên kết đến hình ảnh quảng cáo
 • AD DESCRIPTION : thông tin quảng cáo ( sẽ hiển thị khi rê chuột vào )
4- Lưu mẫu lại. 

II - Áp dụng với banner quảng cáo file Flash SWF.


Đoạn Scipt này có tác dụng tạo một banner quảng cáo flash hiển thị ngẫu nhiên, tức là banner quảng cáo flash sẽ bị thay thế bởi một quảng cáo flash khác ở cùng một vị trí khi refresh trang, hoặc khi bạn xem một trang mới. Hay nói cách khác, các mẫu quảng cáo đã hiển thị một cách ngẫu nhiên.Ở thủ thuật blogger này dùng cho file flash một file rất phổ biến của các nhà mua quảng cáo hiện nay.
1- Đăng nhập vào Blogger / Blogspot
2- Chọn Bố cục (Layout)
3-Tạo một widget HTML\JavaScript và chèn vào đoạn code bên dưới :

<!-- script banner flash http://www.thietkeblogger.net/ -->
<script type="text/javascript">
var scrip = "script";
var mytimes=new Array(3)
mytimes[1]="FILE FLASH SWF"
mytimes[2]="FILE FLASH SWF"
mytimes[3]="FILE FLASH SWF"
var lt=Math.floor(Math.random()*mytimes.length);
if (lt == "")
lt = 1;
//random
var mynumbers=new Array()
mynumbers[1]="<embed type='application/x-shockwave-flash' width='300px' height='250px' src='"+mytimes[lt]+"' allowfullscreen='true' wmode='transparent'>"
var nb=Math.floor(Math.random()*mynumbers.length);
if (nb == "")
nb = 1;
document.write(mynumbers[nb]);
</script>
<!-- End script banner flash http://www.thietkeblogger.net/ -->
 • Thay 3 link của file flash in đậm thành 3 link flash quảng cáo của bạn.
 • width='300px' là chiều rộng của banner flash
 • height='250px' là chiều cao của banner flash
4- Lưu mẫu lại và xem kết quả nha.
Post a Comment
Powered by Blogger.