Auto Readmore - Thủ thuật hiện bài viết ở trang chủ có ảnh cho Blogger

11:05:00 PM 11:05:00 PM
Thủ thuật Blogger / Thủ thuật Blogspot sẽ giới thiệu thêm cho các bạn một kiểu tóm tắt bài viết ở trang chủ (Auto readmore) sử dụng javarscripts. Trong tiện ích này có ảnh thumbnail cùng một hàng với tiêu đề và mô tả.
1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger / Blogspot

2. Vào phần Mẫu (Templates)

3. Chọn chỉnh sửa HTML (Edit HTML)

4. Dán code bên dưới vào trước thẻ ]]></b:skin>.
/*read more by http://www.thietkeblogger.net/ */
.post-header-line-1{font-style:italic;font-size:11px;margin:0 0 6px 133px}
.post img{margin:10px 0 6px}
.post h2{margin-left:133px;font-size:110%}
.numberingcomments a:link,.numberingcomments a:visited{float:right;color:#36F;text-decoration:none;padding-right:10px;padding-top:5px;padding-left:10px;font-weight:700}
.numberingcomments a:hover,.numberingcomments a:active{color:#FF0A47}
.ngay-gio{font-size:11px;font-style:italic;float:right;color:#454545;font-weight:400;margin:0;padding:0}
5. Chèn tiếp code bên dưới vào trước thẻ </head>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'> 
<!-- readmore style 3 http://namkna.blogspot.com/ --> 
<script type='text/javascript'>
var thumbnail_mode = &quot;no-float&quot; ;
summary_noimg = 400;
summary_img = 160;
img_thumb_height = 85;
img_thumb_width = 124;
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('l m(a,b){6(a.5("<")!=-1){3 s=a.O("<");N(3 i=0;i<s.4;i++){6(s[i].5(">")!=-1){s[i]=s[i].8(s[i].5(">")+1,s[i].4)}}a=s.J("")}b=(b<a.4-1)?b:a.4-2;A(a.v(b-1)!=\' \'&&a.5(\' \',b)!=-1)b++;a=a.8(0,b-1);t a+\'...\'}l r(a){3 b=D.p(a);3 c="";3 d=b.q("7");3 e=u;6(d.4>=1){c=\'<k w="x:y; z:j B 0 j;;C:-P 0 0 0"><7 E="ẢF G họa" g="\'+d[0].g+\'" H="\'+I+\'9" K="\'+L+\'9" /></k>\';e=M}3 f=c+\'<n>\'+m(b.o,e)+\'</n>\';b.o=f}',52,52,'|||var|length|indexOf|if|img|substring|px|||||||src|||0px|span|function|removeHtmlTag|div|innerHTML|getElementById|getElementsByTagName|createSummaryAndThumb||return|summary_noimg|charAt|style|float|left|padding|while|10px|margin|document|alt|nh|minh|width|img_thumb_width|join|height|img_thumb_height|summary_img|for|split|38px'.split('|'),0,{}))
//]]>
</script>
</b:if>
 • summary_noimg = 400; là số ký tự của phần mô tả 
 • summary_img = 160; là số ký tự của phần tiêu đề. 
 • img_thumb_height = 85; là chều cao của ảnh thumbnail 
 • img_thumb_width = 124; là chều rộng của ảnh thumbnail
7. Tiếp theo bạn hãy tìm đến dòng code bên dưới
<data:post.body/>
Thay thế code vừa tìm được thành đoạn code bên dướ (Lưu ý có tùy theo template mà có từ 2 đến 4 đoạn code như bên trên. bạn phải thay đúng vị trí thì mới hoạt động nha.):
<!-- Start auto read more www.thietkeblogger.net -->
<!-- BAI VIET KHI XEM LABEL -->
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<h2><a expr:href='data:post.url'><data:post.title/></a></h2>
<span class='post-header-line-1'><b:if cond='data:top.showAuthor'>
<data:post.timestamp/> | <script>var ngaygio =&#39;<data:post.dateHeader/>&#39;;</script><script>document.write(ngaygio);</script></b:if></span>
<div style='clear: both;'/>  
<div class='post-body'>  
<div expr:id='&quot;summary&quot; + data:post.id'><data:post.body/></div>
<script type='text/javascript'>createSummaryAndThumb(&quot;summary<data:post.id/>&quot;);
</script>
</div><div style='clear: both;'/>    
</b:if> 
   <!-- XEM BAI VIET -->
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'> 
<data:post.body/>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>
<data:post.body/>
</b:if>
<div class='clear'/> 
<!-- End Auto readmore use scripts for blogspot style 3 - http://www.thietkeblogger.net/-->
8. Lưu mẫu lại và xem kết quả nha.